Giresun Vakfı

Bursiyer Adaylarının Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Bilgilendirilmesi Hakkında;

1) Giresun Vakfı; bursiyer adaylarından edindiği kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve sair mevzuat çerçevesinde Bursiyer adayına gerekli hizmeti sağlıklı biçimde sunmak maksadıyla yasal hak ve yükümlülükler kapsamında işlemeyi, gerektiğinde aktarmayı ve ilgili verilerin işlenmesinin sona ermesi halinde ise imha etmeyi kabul ve beyan eder.

2) Vakıf, yukarıda anlatılan amaca yönelik çalışmalar doğrultusunda KVKK md.5.2 ve 6.2 gereği kişisel verilerin elde edilmesi, işlenmesi ve imha edilmesi süreci ile ilgili olarak Bursiyer adayının açık rızasını talep etmektedir.

3) Bursiyer adayı; Giresun Vakfı (Vakıf) ile paylaştığı kişisel veri veya özel nitelikli kişisel verilerinin Vakıf ile kurduğu ilişki kapsamında; kurduğu ilişkinin amacı ile bağlantılı olarak bilgilendirme yapılması ve iletişim kurulması için, kurulan ilişkiden doğan edimlerin ifa edilmesi ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi için, Vakfın yürüttüğü faaliyetler ile ilgili bilgi verilmesi için, ilgili idari veya adli makamlar tarafından getirilen yükümlülüklerin karşılanması için ve istatistiksel veya bilimsel araştırma için toplanmasına, kullanılmasına, açıklanmasına, aktarılmasına ve işlenmesine mevzuat kapsamındaki hakları saklı kalmak kaydı ile açıkça izin vermektedir.

4) Bursiyer adayı Kişisel verilerinin işlenmesi hususunda rıza gösterip göstermemekte tamamen serbesttir. Ancak rıza gösterilmediği halde Bursiyerin Vakıf faaliyetlerinden - kişisel verilerinin Vakıfta bulunmaması nedeniyle – yeteri kadar yararlanamaması halinde Giresun Vakfı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.